KREDYT MIESZKANIOWY STAŁY - bsprzedborz.pl

Przejdź do treści

KREDYT MIESZKANIOWY STAŁY

BANK > INFORMACJE > AKTUALNOŚCI
 
Bank Spółdzielczy w Przedborzu
 
 
Kredyt mieszkaniowy z okresowo stałą stopą procentową od XII 2022
 
Szczegóły i parametry kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipotecznie z okresowo stałą stopą oprocentowania dostępne są w placówkach Banku Spółdzielczego w Przedborzu. Zapraszamy do kontaktu z Naszymi Doradcami.
 
Informacja dotycząca zmiany oprocentowania kredyt mieszkaniowego na okresowo stałe
 
Czy wiesz, że możesz zmienić oprocentowanie kredytu zabezpieczonego hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową? Będzie ona obowiązywała przez 5 lat. Przez 60 miesięcy od zawarcia aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowanie. Obowiązywał Cię będzie przez ten okres jeden stały harmonogram spłaty

Skutki zmiany stopy procentowej
 
§ stałe oprocentowanie przez 5 lat – niezmienne raty kredytu,
§ zabezpieczenie przed zmianami rynkowymi, które wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego.

Możesz skorzystać z oferty, jeśli:
 
§  posiadasz zdolność kredytową,
§  masz u nas kredyt zabezpieczony hipotecznie w PLN na umowę z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat,
§  nie masz zaległości w ich spłacie,
§  wywiązujesz się z warunków określonych w umowie,
§  złożysz wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,
§  zaakceptujesz pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,
§  podpiszesz aneks do swojej umowy.

Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko
 
Przez 5 lat od dnia zawarcia aneksu, kredyt zabezpieczony hipotecznie będzie oprocentowany według okresowo stałej stopy procentowej, z której aktualną wysokością możesz zapoznać się na stronie  www.bsprzedborz.pl.
 
Za zawarcie aneksu nie pobieramy opłaty.
 
Na wysokość raty kredytu nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który jest częścią składową oprocentowania zgodnie z umową. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu. Może jednak okazać się, że rata kredytu przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu.
 
Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania).

Na podstawie wskaźników referencyjnych:
 
  • banki wyznaczają m.in oprocentowanie kredytów, pożyczek, lokat,
  • strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje.
 
Wskaźniki opracowują niezależni od nas administratorzy, którzy:
     
  • określają i zarządzają mechanizmami wyznaczania wskaźnika,
  • gromadzą, analizują i przetwarzają dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika,
  • wyznaczają wskaźnik (zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane      dane).
 
 
Wartość wskaźnika referencyjnego oblicza się na podstawie zewnętrznych danych, aby zmierzyć określony rynek bazowy. Wartość ta jest zmienna w zależności od sytuacji ekonomicznej.

Administratorzy muszą więc tak dobierać metodologię liczenia swoich wskaźników, aby:
 
  • pomiar rynku bazowego był jak najbardziej dokładny i rzetelny,
  • dane używane do pomiaru miały odpowiednio wysoką jakość.
 
Powrót do stopy zmiennej
 
W trakcie pięcioletniego okresu obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz ponownie zawnioskować o zmianę stopy okresowo stałej na zmienną. Po pięcioletnim okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej, obowiązującej przed zwarciem aneksu, tj. obliczanej w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie kredytu, powiększony o marżę Banku określoną w umowie kredytu. Przez okres trwania umowy kredytu tylko raz możesz zawnioskować o okresowo stałą stopę procentową.

Ryzyko po okresie stosowania okresowo stałej stopy

Z kredytem lub pożyczką zabezpieczoną hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym związane jest ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym zmiany wartości wskaźnika referencyjnego. Zmiana wysokości wskaźnika może skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu lub pożyczki. Zwiększa się wówczas całkowity koszt kredytu lub pożyczki. Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego, w okresie, gdy obowiązywała okresowo stała stopa procentowa (przez 5 lat), może prowadzić do wzrostu bądź spadku raty kredytu hipotecznego.

Kontakt

Na wszystkie pytania odpowiedzą Nasi doradcy, dostępni w placówkach Banku.
Bank Spółdzielczy w Przedborzu
ul. Mostowa 31
97-570 Przedbórz
Tel. 44 685-16-41
E-mail: centrala@bsprzedborz.sgb.pl
Wróć do spisu treści